ارتباط با مدیریت حراست

تلفن: 38273954-081

        081-38380954

 

فکس: 38274127-081

 

پست الکترونیک: herasat@basu.ac.ir